Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Ewidencja i rejestry

Ikona statystyk

Z zakresu działania Rady Miasta:
Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Z zakresu spraw organizacyjnych:
Rejestr skarg i wniosków.
Rejestr jednostek organizacyjnych miasta.
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta.
Ewidencja akt osobowych pracowników urzędu.

Z zakresu spraw gospodarczych:
Archiwum zakładowe.

Z zakresu ochrony środowiska:
Ewidencja wydanych zaświadczeń  dla celów otrzymania bonu paliwowego.
Ewidencja cmentarzy i mogił wojennych.
Ewidencja dokumentów geologicznych.
Rejestr sprzętu pływającego  służącego do amatorskiego połowu ryb.
Rejestr wydawanych zaświadczeń na uprawę maku i konopii włóknistych.
Rejestr w sprawie przetrzymywania roślin i zwierząt oraz ich uprawy i hodowli.
Rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych  oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Rejestr wniosków o  przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia.
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Powiatowe archiwum geologiczne.


Z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa:
Ewidencja przyjętych zgłoszeń o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych.
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę.
Rejestr wydanych pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego.
Rejestr rozpoczętych robót budowlanych i wydanych dzienników budowlanych.
Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Tarnobrzega.
Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
Rejestr gruntów i budynków.

Z zakresu komunikacji:
Rejestr zarejestrowanych pojazdów.
Rejestr wydanych praw jazdy krajowych.
Rejestr wydanych praw jazdy międzynarodowych.
Archiwum akt zarejestrowanych pojazdów.
Archiwum akt osobowych kierowców.

Z zakresu ewidencji ludności:
Rejestr ewidencji ludności.
Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Rejestr ewidencji działalności gospodarczej.
Rejestr osób, których dotyczą wydane decyzje o zmianie lub ustaleniu pisowni imion i nazwisk.

Z zakresu stanu cywilnego:
Księga stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1890 do chwili obecnej.

Z zakresu edukacji i zdrowia:
Ewidencja placówek niepublicznych.
Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16-18 lat.
Ewidencja akt osobowych dyrektorów jednostek oświatowych.
Ewidencja akt osobowych  kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Ewidencja akt osobowych pracowników zlikwidowanego  Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa, którzy nie otrzymali propozycji pracy z chwilą likwidacji zakładu.
Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Z zakresu kultury, sportu i promocji:
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych.
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Rejestr instytucji upowszechniania kultury.

 


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Kumor
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-01
Data ostatniej zmiany:
2003-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)