Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Ikona statystyk

Pracownicze plany kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie - przy jednoczesnym współudziale pracodawcy oraz państwa.

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej, finansowanych przez ten podmiot
oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłaty gromadzone są na imiennym rachunku osoby zatrudnionej.

Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić (poprzez złożenie stosownych deklaracji).

Ponadto:

  • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu,    w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK; oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
  • uczestnik PPK poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
  • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
  • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2- krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK - obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć
Data wytworzenia:
2021-04-01
Data publikacji:
2021-04-01
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć
Data wytworzenia:
2020-10-26
Data publikacji:
2020-10-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie powołania Komisji Wyborczej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć
Data wytworzenia:
2020-10-26
Data publikacji:
2020-10-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie pracowniczych planów kapitałowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć
Data wytworzenia:
2020-10-19
Data publikacji:
2020-10-19
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie pracowniczych planów kapitałowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta
Informację wprowadził:
Agnieszka Kopeć (a.kopec)
Data wytworzenia:
2020-10-19
Data publikacji:
2020-10-19
Data ostatniej zmiany:
2020-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)