Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu od dnia 16 marca 2020 roku nie przyjmuje interesantów do odwołania

Ikona statystyk

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13  marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu  od dnia 16 marca 2020 roku nie przyjmuje interesantów do odwołania.

Informacja telefoniczna pod numerem 15 822-56-96

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Renata Kostępska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

Ikona statystyk

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 56 96

Podstawa prawna działania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Zarządzenie nr 53/03 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 23 maja 2003 r.

Forma prawna podmiotu:

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne. Własność samorządowa.

Organy  i osoby sprawujące w nich funkcje:

Zespołem kieruje przewodniczący. W zespole jest zatrudniona księgowa, 2 pracowników biurowych oraz członkowie składu orzekającego (lekarze, pracownicy socjalni, psycholog i doradca zawodowy). Wszyscy pracownicy zespołu posiadają wymagane kwalifikacje oraz certyfikaty do pracy w składzie orzekającym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Zespół ds. Orzekania wydaje:

- orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
- legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

- znaczny
- umiarkowany
- lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące:

- odpowiedniego zatrudnienia,
- szkolenia w tym specjalistycznego,
- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
- uczestnictwa w terapii zajęciowej,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Tryb postępowania przy orzekaniu:

Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Aby otrzymać orzeczenia należy złożyć:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności, przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku).

Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np.: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumentację tą przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia takiej zgodności. Osoby ubiegające się o orzeczenie po raz kolejny składają dokumentację medyczną z okresu od daty ostatniego orzekania. Brak dokumentacji medycznej (dowodów leczenia) w składanym wniosku znacznie wydłuża okres załatwiania sprawy (wezwanie do uzupełnienia, ocena dokumentacji). Złożenie niekompletnego wniosku  i nieuzupełnienie go pomimo zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu d/s orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Odwołanie składa się w Powiatowym  Zespole w Tarnobrzegu, który przekazuje je wraz  z aktami do Wojewódzkiego Zespołu d/s  Orzekania w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania. 

Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W sytuacji gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu, wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji
- oryginał orzeczenia (do wglądu)
- aktualne zdjęcie

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
z siedzibą w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Kopernika 3.

 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest;
Pan Mateusz Siembab
email: Mateusz.siembab@hebenpolska.pl

 

 

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa.

 

 

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celach: realizacji usług, w celach statystycznych, a także w celach marketingowych (wyłącznie na podstawie odrębnej zgody).

 

 

Dane osobowe są przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania (w szczególności marketing, przekazania partnerom) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Tarnobrzegu którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

 

 

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

 

 

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z usług jest niezbędne do korzystania z tych usług.

 

 

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na badanie zachowań i preferencji (profilowanie) Administrator wykorzystuje je w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz  dostosowania oferty do Pana/Pani potrzeb wynikających z wcześniejszych zachowań, podanych danych osobowych.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Renata Kostępska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-14
Data publikacji:
2003-07-14
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)