Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Tarnobrzeg

Ikona statystyk

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest

GMINA TARNOBRZEG

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Tarnobrzeg, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku, w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r., poz. 189)

 

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest przez wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 100, tel. 15 822-65-70, w. 592 i obejmuje następujące instytucje:

- Tarnobrzeski Dom Kultury,

- Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka,

- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

 

    Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej.

    Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez bezpłatny, otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora oraz wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

    Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

    Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

    Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony), nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstania obowiązku jej zapłaty, czyli chwili złożenia wniosku o wydanie odpisu).

    Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Zygiert
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2020-06-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)