Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA TARNOBRZEGA

Ikona statystyk

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA TARNOBRZEGA
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. art. 40 ust. 2, 41 ust.4, 44 ust.1, 48, 50, 51, 54, 55, 57 ust.4,7 i 8, 59, 59a, 59c ust.1, 59 d ust.1, 59g ust.1, 62 ust.1 pkt 3 i ust.3, 65, 66, 67 ust. 1 i 3, 68, 69, 70 ust. 2, 71a, 74, 75 ust. 1 pkt 3 lit. a,  76, 78 oraz 97 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 19994 roku Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami).
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grodzkiego – miasta Tarnobrzega.
Do podstawowych zadań i obowiązków  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy nadzór nad:
- działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowaniem administracyjnym,
- postępowaniem egzekucyjnym, mandatowym,
- postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
- prawidłowym współdziałaniem administracji architektoniczno – budowlanej i organami  kontroli państwowej.
Do podstawowych zadań i obowiązków w zakresie działalności Inspektoratu należy:
- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym  i warunkami pozwolenia na budowę (art. 84a ust. 1 pkt 1 p.b.),
- sprawdzenie posiadania pozwolenia przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji (art. 84a ust. 1 pkt 2 p.b.)
-  kontrolowanie w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych (art. 84a ust. 1 pkt 3 p.b. ),
- wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ (art. 48 i 49 b p.b.),
- wstrzymywanie prowadzonych robót budowlanych (art. 50 ust. 1 p.b.),
- wydawanie pozwoleń na wznowienie robót budowlanych (art. 49 ust.4 p.b.),
- żądanie od właściciela, użytkownika, zarządcy udostępnienia dokumentów związanych z utrzymaniem obiektów (książka obiektu, protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, dokumentacja: budowy, robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku użytkowania – art. 65 p.b),
- wydawanie decyzji o nakazie usunięcia nieprawidłowości w obiekcie budowlanym (art. 66),
- wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki nieużytkowanego, zniszczonego i niewykończonego obiektu budowlanego nienadającego się do remontu lub wykończenia oraz do uporządkowania terenu (art. 67 ust. 1),
- wydawanie decyzji o nakazie opróżnienia obiektu budowlanego bądź wyłączenia w całości lub części z użytkowania (art. 68 pkt 1),
- zapewnienie zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających celem usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69 ust. 1),
- wnioskowanie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia (art. 93 p.b.),
- wnioskować w sprawach podejmowania czynności karnych wynikających z przepisów (art. 90, 91 i 92 p.b.).

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-06
Data publikacji:
2003-07-06
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)