Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

2003-07-18

Ośrodek Sportu i rekreacji "Wisła"

     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, ul. Niepodległości 2

1.     Forma prawna podmiotu:

Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna - zakład budżetowy

2.      Przedmiot działalności:

  • prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej

  • tworzenie warunków do uprawainia sportu i rekreacji

  • organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych

  • organizowanie wypoczynku krajowego i zagranicznego dla mieszkańców miasta

  • prowadzenie usług turystycznych w kraju i za granicą

  • wynajem bazy noclegowej w Hotelu Nadwiślańskim

  • prowadzenie pola namiotowego

  • prowadzenie działalności gastronomicznej

3.   Osoby sprawujące funkcje:

Dyrektor Ośrodka - Jerzy Jakimów      
Gł. Księgowy       - Stanisława. Hara   
Kierownik Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowego - Janusz Chabe
Kierownik Adm. Hotelu - Andrzej Czerniakowski

4.   Struktura własnościowa:

Własność Samorządowa

5.   Majątek

  • Obiekty Sportowe (pływalnia kryta, basen odkryty, hala sportowa, kort ten.)

  • Hotel Nadwiślański

 

   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu działa na podstawie:

1.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.. zmianami)
2.   ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U 2001 r Nr 81 poz. 889 z późn. zmianami)
3.   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 1998 r Nr 155 poz. 1014 z późn.  zmianami)
4.   zarządzenia Nr 16 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 1975 r w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, zmienione zarządzeniem Nr 20 z dn. 26 lipca 1978r
5.   regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji nWisła" w Tarnobrzegu zatwierdzonego przez Zarząd Miasta w dniu 13 czerwca 1996 r
6.   zaświadczenia HDI - II - 7652/892/90 z dnia 13 czerwca 1990 r o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
7.   regulaminu organizacyjnego
-    Ośrodek jest zakładem budżetowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowe i wypoczynku.
-    Zakład pozostaje w strukturze miasta Tarnobrzega.
-    Organem założycielskim jest Prezydent Miasta i On sprawuje nadzór nad działalnością, OSiR.
-    Siedzibą  OSiR jest miasto Tarnobrzeg.
-    Zakład posiada kompleks obiektów sportowych tj. Hala sportowo - widowiskowa, basen kryty, basen letni, salę sportową, kort tenisowy, siłownię oraz Hotel Nadwiślański, Schronisko turystyczne i kawiarnię.

      Celem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest organizowanie zajęć i imprez zaspokajających potrzeby społeczne w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

      Do podstawowych zadań OSiR-u należy w szczególności:

-     prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
-     tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji
-     organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych dla mieszkańców miasta
-     prowadzenie usług turystycznych
-     wynajem bazy noclegowej w hotelu
-     prowadzenie bazy gastronomicznej

      Ośrodek w chwili obecnej zatrudnia 49 osób na etatach stałych. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia  z budżetem.

      Oprócz wielu zadań realizowanych przez Ośrodek rokrocznie w ramach działalności remontowo-inwestycyjnej jesteśmy organizatorem grup robót publicznych. Grupy robót publicznych przyczyniają się do zmniejszenia kosztów remont6w i konserwacji obiektów użyteczności publicznej a jednocześnie OSiR przyczynia się do pomocy ludziom poszukującym pracy na terenie Tarnobrzega.

  http://www.nadwislanski.dnet.pl/

2005-05-19

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TARNOBRZEGU

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WISŁA" W TARNOBRZEGU


1. ADRESY
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu,
ul. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg
Tel. (15) 822-52-53; (15) 822-95-22
Fax  (15) 822-52-53
E-mail: sekretariat@osir.tarnobrzeg.pl

Strona internetowa: www.osir.tarnobrzeg.pl

Hotel "Nadwiślański"
Ul. Przy Zalewie 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel (15) 822-47-56 ; (15) 822-28-35
Fax (15) 822-47-56
E-mail: hotel@osir.tarnobrzeg.pl


2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Powstanie i podstawy prawne działania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu został utworzony Zarządzeniem Nr 16/75 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 września 1975 r na podstawie §2 i 3 Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1973 r w sprawie zakładów budżetowych (M.P.Nr.1, poz. 5 i Nr 17 poz.107 z 1973r) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 czerwca 1975 r, w sprawie ośrodków sportu i rekreacji podporządkowanym organom administracji państwowej,
 w wyniku przekształcenia z dniem 1 października 1975 r Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Tarnobrzegu.
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu jest gminną samorządową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych działającą w formie Zakładu Budżetowego, dla którego organem założycielskim i nadzorującym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega.
Celem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji jest organizowanie zajęć i imprez zaspokajających potrzeby społeczne w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki przy osiąganiu w miarę efektywnych ekonomicznie wyników.
Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność w oparciu o następujące akty prawne:
-Ustawa o samorządzie gminnym  08.03.1990r;
-Ustawa o samorządzie powiatowym  05.06.1998r;
-Ustawa o kulturze fizycznej 18.01.1996r - tekst jednolity 01.03.2002r;
-Ustawa o finansach publicznych  26.11.1998r;
-Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 22.08.1997r ;
-Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta dnia 31.10.2003r.


3. PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu realizuje zadania w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Terenem działania OSIR jest miasto Tarnobrzeg.
Do podstawowych zadań OSIR-u należy w szczególności:
-Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji;
-Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
-Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dla mieszkańców miasta;
-Prowadzenie usług turystycznych w kraju i zagranicą;
-Wynajem bazy noclegowej w hotelu;
-Prowadzenie działalności gastronomicznej;
-Prowadzenie usług transportowych;
-Prowadzenie usług remontowych;
-Wykonywanie zleconych prac w zakresie bieżącej obsługi Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Działalność gospodarczą Ośrodek prowadzi zgodnie z celami określonymi przez organ założycielski.
Bazę materialną działalności gospodarczej Ośrodka stanowi wydzielona część mienia komunalnego.
Działalność programową i gospodarczą Ośrodek prowadzi zgodnie z celami określonymi przez organ założycielski.
Równolegle do działalności z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, Ośrodek może prowadzić inną działalność handlową, usługową, produkcyjną w zakresie na jaki pozwoli posiadane przez Ośrodek wyposażenie i kwalifikacja kadry.


4. KIEROWNICTWO
 
Dyrektor Ośrodka     - Jerzy Jakimów
Z-ca Dyrektora      - Stanisław Żwiruk
Główny księgowy     - Stanisława Hara
Kierownik ds. Kadr i Administracji  - Elżbieta Wiśniewska
Kierownik obiektów sportowych   - Adam Strumiński
Kierownik obiektów hotelowych   - Andrzej Czernikowski

 

5. MAJĄTEK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu dysponuje:
-Basenem krytym wyposażonym w pływalnię o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości 1,05m do 1,85m, brodzik 10m x 4,5m głębokość 0,9m, zjeżdżalnię o długości rury 62m wraz z hamownią, dwie wanny 6-cio osobowe do hydromasażu i saunę;
-Siłownią;
-Salą sportową o wymiarach 26,5m x 14m;
-Pływalnią odkrytą o wymiarach 50m x 20m i głębokości od 1m do 1,8m;
-Brodzikiem letnim o wymiarach 15m x 15m;
-Hotelem "Nadwiślańskim" i stacją turystyczną, wyposażonych łącznie w 58 miejsc noclegowych i placówkę gastronomiczną;
-Kortem tenisowym;
-Halą Sportowo-Widowiskową o wymiarach 22m x 48m zapewniającą do 2000 miejsc siedzących na imprezach artystycznych i 1350 na imprezach sportowych.

 

6. OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła"
Nr REGON: 000329266
Szczegółowa forma prawna:
29 Gminne samorządowe Jednostki Organizacyjne

Własność:
113 Własność samorządowa

Rodzaj przeważającej działalności:
Wg. Polskiej Kwalifikacji Działalność (PKD) 9262Z pozostała działalność związana ze sportem
Wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 9262 pozostała działalność związana ze sportem.


7. STRUKTURA ORGAZNIZACYJNA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W   TARNOBRZEGU

Zakładem budżetowym kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Prezydent Miasta. Dyrektor działa jednoosobowo w zakresie działalności OSIR na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
-Księgowość;
-Kadry i administracja;
-Sekretariat;
-Obiekty sportowe;
-Obiekty hotelowe;
-Radca prawny;
-Inspektor BHP.
 

8. SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI "WISŁA" W TARNOBRZEGU

DYREKTOR
-Główny księgowy
-Księgowość
-Kierownik ds. kadr i administracji
-Radca prawny
-Inspektor BHP
-Z-ca Dyrektora ds. gospodarczo-technicznych
-Obiekty hotelowe
-Obiekty sportowe


9. PLAN FINANSOWY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WTARNOBRZEGU NA 2007 ROK

OSIR w chwili obecnej zatrudnia 62 osoby na etatach stałych.
Podstawą gospodarki finansowej OSIR jest roczny plan finansowy obejmującyprzychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowychi rozliczenia z budżetem.

PRZYCHODY
ObiektySportowe                       1 442 000
Hotel                                              430 000
Dotacja                                        1300 650
Razem                                        3 172 650


KOSZTY
4010Wynagrodzenia                                   1 513 000
4040 Dod. wynagrodzenie roczne.                 126 000
4210 Zakup materiałów iwyposażenia            130 600
4260 Zakupenergii                                         625 000
4270 Zakup usługremontowych                       10 000
4300 Zakup usługpozostałych                        165 000
4440 Odpis naZFŚS                                       50 000
4410 Podróżesłużbowe                                     2 000
4110 Składki na ubezpieczeniespołeczne        281 000
4120 Składki na F-szPracy                             39 000
4480 Podatek odnieruchomości                     140000
4530 PodatekVAT                                       941 050
Razem                                                       3 172 650

2012-02-06

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WISŁA" W TARNOBRZEGU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu,
ul. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-52-53; 15 822-95-22
Fax  15 822-52-53
E-mail: sekretariat@osir.tarnobrzeg.pl

Strona internetowa: www.osir.tarnobrzeg.pl

Hotel "Nadwiślański"
Ul. Przy Zalewie 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822-47-56; 15 822-28-35
Fax 15 822-47-56
E-mail: hotel@osir.tarnobrzeg.pl


Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu realizuje zadania w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Terenem działania OSIR jest miasto Tarnobrzeg.
Do podstawowych zadań OSIR-u należy w szczególności:
-Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji;
-Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
-Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dla mieszkańców miasta;
-Prowadzenie usług turystycznych w kraju i zagranicą;
-Wynajem bazy noclegowej w hotelu;
-Prowadzenie działalności gastronomicznej;
-Prowadzenie usług transportowych;
-Prowadzenie usług remontowych;
-Wykonywanie zleconych prac w zakresie bieżącej obsługi Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Działalność gospodarczą Ośrodek prowadzi zgodnie z celami określonymi przez organ założycielski.
Bazę materialną działalności gospodarczej Ośrodka stanowi wydzielona część mienia komunalnego.
Działalność programową i gospodarczą Ośrodek prowadzi zgodnie z celami określonymi przez organ założycielski.
Równolegle do działalności z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, Ośrodek może prowadzić inną działalność handlową, usługową, produkcyjną w zakresie na jaki pozwoli posiadane przez Ośrodek wyposażenie i kwalifikacja kadry.


Dyrektor Ośrodka - Adam Strumiński


MAJĄTEK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu dysponuje:
-Basenem krytym wyposażonym w pływalnię o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości 1,05m do 1,85m, brodzik 10m x 4,5m głębokość 0,9m, zjeżdżalnię o długości rury 62m wraz z hamownią, dwie wanny 6-cio osobowe do hydromasażu i saunę;
-Siłownią;
-Salą sportową o wymiarach 26,5m x 14m;
-Hotelem "Nadwiślańskim" i stacją turystyczną, wyposażoną łącznie w 58 miejsc noclegowych i placówkę gastronomiczną;
-Kortem tenisowym;
-Halą Sportowo-Widowiskową o wymiarach 22m x 48m zapewniającą do 2000 miejsc siedzących na imprezach artystycznych i 1350 na imprezach sportowych;
- kompleksem boisk ORLIK 2012 na Nadolu;
- sztucznym lodowiskiem Biały Orlik na osiedlu Dzików;
- skateparkiem i trialparkiem na Nadolu.

 
OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła"
Nr REGON: 000329266
Szczegółowa forma prawna:
29 Gminne samorządowe Jednostki Organizacyjne

Własność:
113 Własność samorządowa

Rodzaj przeważającej działalności:
Wg. Polskiej Kwalifikacji Działalność (PKD) 9262Z pozostała działalność związana ze sportem
Wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 9262 pozostała działalność związana ze sportem.


STRUKTURA ORGAZNIZACYJNA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W   TARNOBRZEGU

Zakładem budżetowym kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Prezydent Miasta. Dyrektor działa jednoosobowo w zakresie działalności OSIR na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
-Księgowość;
-Kadry i administracja;
-Sekretariat;
-Obiekty sportowe;
-Obiekty hotelowe;
-Radca prawny;
-Inspektor BHP.
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI "WISŁA" W TARNOBRZEGU

DYREKTOR
-Główny księgowy
-Księgowość
-Kierownik ds. kadr i administracji
-Radca prawny
-Inspektor BHP
-Z-ca Dyrektora ds. gospodarczo-technicznych
-Obiekty hotelowe
-Obiekty sportowe


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:29:45, zmian dokonał(a): Katarzyna Urbaniak

WCAG 2.0 (Level AA)