Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w 2018 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Robert Chrząstek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ikona statystyk

Data złożenia petycji: 08.10.2018 r.

Tytuł petycji: W sparwie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w preambule  argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2016 r. - sic, co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej! 

Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych. 

Pełna raport dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej. 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula


Odpowiedź na petycję: plik w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Ikona statystyk

Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.

Tytuł petycji: W sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej - w rozumieniu  Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek - często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych. 

Fakt ten dziwi tym bardziej - ze w ostatnim czasie - media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często - w czołówce niechlubnych rankingów w UE. 

W zawiązku z tym - w naszym mniemaniu - aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd - powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań - do ewentualnego wykorzystania. 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Pawlik


Odpowiedź na petycję: Dokument w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Ikona statystyk

 

Petycję mieszkańców os. Serbinów ulicy Kossaka w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.


Data złożenia petycji: 12.06.2018 r.


Tytuł petycji: W sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.​


Składający petycję: Osoba Fizyczna


Opis: Według dokumentu zamieszczonego w załaczniku.


Osoba odpowiedzialna za realizację: Komendat Strazy Miejskiej Piotr Sawa


Odpowiedź na petycję: Dokument w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-12
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycję w sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Ikona statystyk

Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.

Tytuł petycji: W sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego -  wnosimy petycję aby w ramach sprawowanego nadzoru - Organ dokonał analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na przedmiotową petycję – wnosimy o  poinformowanie Podmiotu składającego petycję – czy  Organ poczynił przynajmniej założenia pod wzmiankowaną długofalową politykę zwalczania uciążliwych zapachów – en bloc - wraz z unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu.


Odpowiedź na petycję: w załączniku.


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Ikona statystyk

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Data złożenia petycji: 30.04.2018 r.

Tytuł petycji: Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną.

Składający petycję: Osoba fizyczna.


Opis:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:  

§1.1) Podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu  lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -  w rozumieniu art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) 

§1.2) Wnosimy o podanie adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej  - gdzie opublikowany jest wzmiankowany projekt lub jego przesłanie drogą mailową.

§1.3) W przypadku braku wzmiankowanego projektu lub jego dezaktualizacji prosimy o przesłanie aktualnych danych w zakresie stanu zaopatrzenia Gminy w gaz oraz  rodzaju paliw stosowanych obecnie  w  poszczególnych budynkach użyteczności publicznej oraz wraz z informacją o rocznym jego zużyciu oraz zainstalowanej mocy źródeł ciepła 

Petycja Odrębna: 

§1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach:  vide -  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/  

Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  -  o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych

Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.

§1.5) Wnosimy o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym. 

§1.6) Na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j) (plany i zamierzenia władzy wykonawczej) - wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czy w ciągu najbliższych 3 lat Wójt/Burmistrz/Prezydent zamierza podjąć działania w zakresie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11). ? 

§1.7) Korespondując z powyższym pytaniem i uszczegóławiając go - w trybie rzeczonych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy planowanym przez Gminę  środkiem poprawy efektywności energetycznej - może być modernizacja pojazdów będących w użytkowaniu Gminy/Miasta -  pod kątem wprowadzenia alternatywnego paliwa - ad exemplum: skroplonego gazu ziemnego - LNG lub innych paliw alternatywnych? 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula.


Odpowiedź na petycję: w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-30
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)