Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja dla Interesantów Urzedu Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem Nr 371/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega, z dniem 17 listopada 2020 r. wprowadza się czasowe ograniczenie w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, zwanym dalej „Urzędem”, poprzez ograniczenie swobodnego przemieszczania się Interesantów po budynku Urzędu.

Osobista wizyta w Urzędzie jest możliwa jedynie w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w najpilniejszych sprawach, przy czym nadal zaleca się kontakt za pomocą platformy ePUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź telefoniczny, a także – w miarę możliwości – dokonywanie płatności przelewem

Strefa dostępna dla Interesantów mieści się na parterze budynku Urzędu przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu i obejmuje:

 1. Biuro Obsługi Interesantów,
 2. Kasę,
 3. Kancelarię Ogólną,
 4. Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 5. Urząd Stanu Cywilnego,
 6. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

 

Dostęp do stref możliwy jest:

 • dla stref wymienionych w pkt 1-4 poprzez wejście główne do budynku,
 • dla stref wymienionych w pkt 5-6 poprzez wejście boczne do budynku.

 

Dopuszczalna liczba Interesantów, przebywających w tym samym czasie w udostępnionej strefie nie może być większa niż jedna osoba (ewentualnie: jedna osoba z opiekunem lub tłumaczem języka) na jedno działające stanowisko obsługi (nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi Interesantów).

Obsługa Interesantów odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zarówno przez Interesantów jak i Pracowników Urzędu (dezynfekcja rąk lub korzystanie z rękawiczek, zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m).

Interesanci będą obsługiwani bezpośrednio w następujących godzinach:

 • 7.30 – 12.00 oraz 12.30 – 16.30 – we wtorki,
 • 7.30 – 12.00 oraz 12.30 – 15.30 – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

 

W dni robocze, w godzinach: 12.00 – 12.30 będzie przeprowadzana dezynfekcja, w pomieszczeniach, w których obsługiwani są Interesanci. W tym czasie Interesanci nie będą obsługiwani.


 

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

centrala tel.: 15 822 65 70
fax: 15 822 52 81

elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /43m87xibay/skrytka
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
strona internetowa: www.tarnobrzeg.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl

NIP 867 000 76 81
Regon 830413509

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:
Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr: 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547
(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Biuro Obsługi Interesantów, kasa Urzędu Miasta, kancelaria ogólna, Urząd Stanu Cywilnego we wtorki pracują od godz. 7:30 do 16:30


 

GMINA TARNOBRZEG

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-20-79-199
Regon 830409092

Numer konta bankowego Miasta Tarnobrzega:
Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr: 93 1240 2744 1111 0010 8668 5055
(rachunek bankowy dla dotacji, subwencji, udziałów w podatkach dochodowych, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpływów/zwrotów środków od jednostek budżetowych)

 


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Tarnobrzega;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta Tarnobrzega;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami  umowa. podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe.
 12. Pani/Pana dana osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek (r.chrzastek)
Data wytworzenia:
2021-01-04
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 18:02:0, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)