Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

Zbieranie statystyk

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 56 96

Podstawa prawna działania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Zarządzenie nr 53/03 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 23 maja 2003 r.

Forma prawna podmiotu:

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne. Własność samorządowa.

Organy  i osoby sprawujące w nich funkcje:

Zespołem kieruje przewodniczący. W zespole jest zatrudniona księgowa, 2 pracowników biurowych oraz członkowie składu orzekającego (lekarze, pracownicy socjalni, psycholog i doradca zawodowy). Wszyscy pracownicy zespołu posiadają wymagane kwalifikacje oraz certyfikaty do pracy w składzie orzekającym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Zespół ds. Orzekania wydaje:

- orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
- legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

- znaczny
- umiarkowany
- lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące:

- odpowiedniego zatrudnienia,
- szkolenia w tym specjalistycznego,
- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
- uczestnictwa w terapii zajęciowej,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Tryb postępowania przy orzekaniu:

Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Aby otrzymać orzeczenia należy złożyć:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności, przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku).

Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np.: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumentację tą przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia takiej zgodności. Osoby ubiegające się o orzeczenie po raz kolejny składają dokumentację medyczną z okresu od daty ostatniego orzekania. Brak dokumentacji medycznej (dowodów leczenia) w składanym wniosku znacznie wydłuża okres załatwiania sprawy (wezwanie do uzupełnienia, ocena dokumentacji). Złożenie niekompletnego wniosku  i nieuzupełnienie go pomimo zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu d/s orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Odwołanie składa się w Powiatowym  Zespole w Tarnobrzegu, który przekazuje je wraz  z aktami do Wojewódzkiego Zespołu d/s  Orzekania w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania. 

Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W sytuacji gdy załączona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu, wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji
- oryginał orzeczenia (do wglądu)
- aktualne zdjęcie (osoby powyżej 16 roku życia)

Legitymacje wydawane są w piątki w godz. 8.00 – 15.00

 


Obowiązek informacyjny:

Na podstawie:

  • Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Tarnobrzegu

ul. Kopernika  3

39-400 Tarnobrzeg

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • Wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
  • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Tarnobrzegu danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Renata Kostępska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-14
Data publikacji:
2003-07-14
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)