Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Petycja w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Zbieranie statystyk

 

Petycję mieszkańców os. Serbinów ulicy Kossaka w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.


Data złożenia petycji: 12.06.2018 r.


Tytuł petycji: W sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.​


Składający petycję: Osoba Fizyczna


Opis: Według dokumentu zamieszczonego w załaczniku.


Osoba odpowiedzialna za realizację: Komendat Strazy Miejskiej Piotr Sawa


Odpowiedź na petycję: Dokument w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-12
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-09-04

Petycję w sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.

Tytuł petycji: W sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego -  wnosimy petycję aby w ramach sprawowanego nadzoru - Organ dokonał analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na przedmiotową petycję – wnosimy o  poinformowanie Podmiotu składającego petycję – czy  Organ poczynił przynajmniej założenia pod wzmiankowaną długofalową politykę zwalczania uciążliwych zapachów – en bloc - wraz z unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu.


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Zbieranie statystyk

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Data złożenia petycji: 30.04.2018 r.

Tytuł petycji: Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną.

Składający petycję: Osoba fizyczna.


Opis:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:  

§1.1) Podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu  lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -  w rozumieniu art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) 

§1.2) Wnosimy o podanie adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej  - gdzie opublikowany jest wzmiankowany projekt lub jego przesłanie drogą mailową.

§1.3) W przypadku braku wzmiankowanego projektu lub jego dezaktualizacji prosimy o przesłanie aktualnych danych w zakresie stanu zaopatrzenia Gminy w gaz oraz  rodzaju paliw stosowanych obecnie  w  poszczególnych budynkach użyteczności publicznej oraz wraz z informacją o rocznym jego zużyciu oraz zainstalowanej mocy źródeł ciepła 

Petycja Odrębna: 

§1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach:  vide -  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/  

Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  -  o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych

Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.

§1.5) Wnosimy o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym. 

§1.6) Na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j) (plany i zamierzenia władzy wykonawczej) - wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czy w ciągu najbliższych 3 lat Wójt/Burmistrz/Prezydent zamierza podjąć działania w zakresie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11). ? 

§1.7) Korespondując z powyższym pytaniem i uszczegóławiając go - w trybie rzeczonych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy planowanym przez Gminę  środkiem poprawy efektywności energetycznej - może być modernizacja pojazdów będących w użytkowaniu Gminy/Miasta -  pod kątem wprowadzenia alternatywnego paliwa - ad exemplum: skroplonego gazu ziemnego - LNG lub innych paliw alternatywnych? 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula.


Odpowiedź na petycję: w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-30
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 17.07.2017 r.
Tytuł petycji: Przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.
Składający petycję: Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, Ul. Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa
Opis: Petycja o zmianę załącznika do uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej poprzez dodanie do osób uprawnionych do przejazdów ulgowych - osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, a jako dokument poświadczający uprawnienie - Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydana zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Napieracz
Odpowiedź na petycję: ulgi_osoby_represjonowane.jpg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Daniel Alain Korona - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11

Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Przemysław Rekas - Sekretarz Miasta z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-30
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 10.05.2017 r.
Tytuł petycji: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea"  - edycja 2017.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Kopeć
Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc _Szulc-Efect Sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 13.10.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Osoba odpowiedzialna za realizację: Robert Chrząstek
Odpowiedź na petycję: Petycja_odpowiedź.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-10-25
Data publikacji:
2016-10-25
Data ostatniej zmiany:
2016-10-25

Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 22.07.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.
Składający petycję: Pracownicy zakłądów zlokalizowanych w Tarnobrzegu-Machowie
Opis: Wnioskujący wystąpili o uruchomienie dodatkowego kursu autobusu miejskiej komunikacji publicznej. Z uwagi na to, że wielu mieszkańców Tarnobrzega,  pracujących w zakłądach zlokalizowanych na terenie osiedla Machów, ma problem z dostaniem się do i z pracy wnioskujący proponują uruchomienie dodatkowego kursy autobusu na trasie Machów - centrum miasta o godz. 14.40.
Odpowiedź na petycję: Petycja_kurs_Machow_Tarnobrzeg

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-08-11
Data publikacji:
2016-08-11
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 08:57:55, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)