Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
Kontakt:  tel/fax. 015 823 65 97
e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl
NIP 8672236322 REGON 180794894
Dyrektor: Beata Wasiuta
Główny Księgowy: Agnieszka Strońska

Informacje o placówce :

ŚDS jest placówką pobytu dziennego, czynną codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30- 15.30  
ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B i C przeznaczoną dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na  terenie Miasta Tarnobrzeg.
ŚDS może przyjmować osoby z terenu innych gmin i powiatów, w drodze
porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnobrzeg a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie wsparcia osobom przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.
Celem Domu jest kompensowanie skutków niepełnosprawności przez:

-    stwarzanie warunków do nabycia umiejętności samodzielnego życia w środowisku rodzinnym  i społecznym w oparciu o własne możliwości
-    optymalizacja poziomu funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej Domu
-    stworzenie każdemu uczestnikowi zajęć możliwości rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno- społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności psychofizycznej
-    wsparcie psychologiczne, socjalne, pedagogiczne i terapeutyczne
-    podejmowanie i realizacja działań sprzyjających rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników
-    prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem budowy zaplecza emocjonalnego, kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, a tym samym zmiany postaw społecznych wobec nich, przełamanie barier, zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w tym chorującej psychicznie, przełamanie  krzywdzących stereotypów
-    inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywny udział uczestników w wydarzeniach społecznych, kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
-    dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, oraz rekreacji i turystyce zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami
i możliwościami
-    kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji
-    dostrzeganie, rozwój i promocja talentów, zdolności osób niepełnosprawnych, ułatwianie realizacji   ich zainteresowań i pasji twórczych
-    stymulacja aktywności i ekspresji twórczej uczestników zajęć, przy jednoczesnym rozwinięciu partnerstwa w procesie tworzenia oraz wykształcenie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania decyzji czy też odpowiedzialności grupowej za realizowane zadanie
-    niwelowanie stanów powodujących konieczność przyjęcia całościowej opieki nad niepełnosprawnym ze strony rodziny bądź instytucji
-    pomoc terapeutyczna celem stworzenia możliwości harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną jednego z jej członków.
-    wzmacnianie pozytywnych zmian oraz ich utrwalanie w życiu osób dotkniętych chorobą i kryzysem psychicznym poprzez podejmowanie współpracy
z przedstawicielami społeczności lokalnej, utrzymanie nawiązanych kontaktów społecznych


Oferta terapeutyczna Domu obejmuje:

Placówka prowadzi działalność wspierająco - aktywizującą poprzez realizację następujących zajęć:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury itp.
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych;
- psychoedukacja i trening farmakologiczny
- pomoc psychologiczno-terapeutyczna, grupowa i indywidualna
- socjoterapia
- zajęcia usprawniające intelektualnie, w tym terapia pedagogiczna
- biblioterapia
- choreoterapia
- spotkania edukacyjno-tematyczne i edukacyjno-świetlicowe
- spotkania integracyjno-wspierające
- terapia zajęciowa prowadzona na pracowniach: plastycznej, ceramicznej, witrażu, muzycznej, komputerowej, stolarsko – konserwatorskiej
- kluby zainteresowań : dziennikarsko-fotograficzny, filmowy, teatralny i sportowy
Zapewniamy także:
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
- niezbędną opiekę;
- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
- gorący posiłek, przyznawany w ramach zadania własnego gminy (art.17 ust. 1 pkt 3 i 14 Ustawy o pomocy społecznej ) lub w ramach trening kulinarnego.
- dowóz na zajęcia osób zamieszkującym poza miejscem usytuowania ŚDS
 i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania

Zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestnika ŚDS zgodnie z realizowanym w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.

Ponadto w celu realizacji zadań, w tym zapewnienia integracji społecznej uczestników, placówka współpracuje z rodzinami, opiekunami, wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami społecznymi, ośrodkami kultury, placówkami pomocy społecznej, oświatowymi, i innymi jednostkami świadczącymi pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Beata Wasiuta - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
2012-03-22
Data publikacji:
2012-03-22
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:29:45, zmian dokonał(a): Katarzyna Urbaniak

WCAG 2.0 (Level AA)