Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość opłaty od poasiadania psów w 2008 r.

Zbieranie statystyk

 

Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 40 zł rocznie
od jednego psa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-12-11
Data ostatniej zmiany:
2007-12-11

Obowiązująca wysokośc stawek podatku od środków transportu w 2007 roku

Zbieranie statystyk

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1.1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) **

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.046,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.210,00

1.2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska:

a) **

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 996,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.150,00

2.1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.1) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 870,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.046,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.210,00

3.2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 826,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 996,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.150,00

4.1) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5.1) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, od 7 ton a poniżej 12 ton 890,00

6.1) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7.1) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.046,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.480,00

7.2) od autobusu posiadającego urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 996,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.410,00

Załącznik 1

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.440,00

1.556,00

13

14

1.556,00

1.656,00

14

15

1.656,00

1.990,00

15

 

1.990,00

2.356,00

Trzy osie

12

17

1.386,00

1.556,00

17

19

1.556,00

1.706,00

19

21

1.706,00

1.876,00

21

23

1.876,00

2.030,00

23

25

2.030,00

2.116,00

25

 

2.116,00

2.286,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.780,00

1.926,00

25

27

1.926,00

2.076,00

27

29

2.076,00

2.216,00

29

31

2.216,00

2.476,00

31

 

2.216,00

2.476,00

Załącznik 2

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

 

nie mniej niż

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.730,00

1.730,00

18

25

1.780,00

1.780,00

25

31

1.820,00

1.820,00

31

 

1.850,00

1.952,00

Trzy osie

12

40

1.906,00

1.906,00

40

 

2.270,00

2.526,00

Załącznik 3

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy

(w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne system zawieszenia osi

Jedna oś

12

18

   816,00

   816,00

18

25

1.140,00

1.140,00

25

 

1.276,00

1.276,00

Dwie osie

12

28

   850,00

   850,00

28

33

   996,00

   996,00

33

38

1.150,00

1.340,00

38

 

1.330,00

1.740,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.200,00

1.396,00

38

 

1.396,00

1.576,00

 

Wyjaśnienie

 

**)      W związku ze stwierdzeniem przez RIO w Rzeszowie nieważności Uchwały Nr II/15/06 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 06 grudnia 2006 r. w części § 1 pkt.1 ppkt.1a i ppkt. 2a, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz.. 844), w 2007 roku stosuje się odpowiednio stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy tj. określone w uchwale Nr XXX/350/04 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 listopada 2004 r. tj. 

                            “1.1) a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                         625,00”

                            "1.2 a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                           605,00"   

               

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-19
Data ostatniej zmiany:
2007-01-10

Obowiązująca wysokość stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku

Zbieranie statystyk
Rada Miasta Tarnobrzeg ustaliła podatek od posiadania psów w wysokości 40,00 zł. rocznie od jednego psa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-15
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Obowiązująca wysokośc stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku:

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0 ,66 zł od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 17,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-12-15
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-15 12:51:56, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)