Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu os. Sobów

Zbieranie statystyk

Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu

1.Status prawny lub forma prawna

Jednostka organizacyjna Gminy Tarnobrzeg

2.Organizacja

Organizacja pracy przedszkola jest zgodna ze statutem, dostosowana do potrzeb rodziców. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały

Kadra pedagogiczna przedszkola to 5 nauczycielek  z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi / i dodatkowo nauczyciel katecheta/.  Przedszkole zatrudnia również 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Łączne zatrudnienie  wynosi 12,05 etatów.

3.Przedmiot działalności i kompetencji

Przedszkole organizuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole prowadzi działalność: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną, stymulującą; kompensacyjno-korektywną, wspierającą i doradczą wobec  rodziny.

Dla dzieci z trudnościami i deficytami rozwojowymi organizuje dodatkową pomoc specjalistyczną przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Proponuje udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych min: / nauce pływania, piłce nożnej, religii, diagnozie i terapii logopedycznej, elementach informatyki/

 

4.Organy sprawujące funkcje i kompetencje

*Dyrektor  mgr G.Rząd

*Rada Pedagogiczna

*Rada Rodziców

Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze Ustala regulamin swojej działalności.

Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców. Rada Rodziców  pracuje w oparciu o regulamin.

Organy współpracują ze sobą w celu właściwego funkcjonowania przedszkola.

 

5.Struktura własnościowa

Własność komunalna

6.Majątek którym dysponuje

Część budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej 444m2 z 3 salami dydaktycznymi, , kuchnią  i odpowiednim zapleczem administracyjno- gospodarczym,            a także ogród przedszkolny do zabaw ruchowych.

7.Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

Zapisy do przedszkola odbywają się od 1 marca do 30 marca . 

8.Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Dotacje z budżetu gminy, wpływy od rodziców, darowizny

9.Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przedszkole przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.  Przyjmowanie dzieci  do przedszkola odbywa się na podstawie kart zgłoszeń złożonych indywidualnie przez rodziców. Rozwiązywanie problemów wychowawczo dydaktycznych  odbywa się w ramach : zebrań              z rodzicami, zajęć otwartych, kontaktów indywidualnych, uroczystości.

10.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  oraz zasady udostępniania danych w  nich zawartych

Wydawanie świadectw pracy i Rp-7, Rejestr legitymacji ubezpiecz., Rejestr  rent i emerytur,  Rejestr wypadków pracowników i dzieci, Ewidencja czasu pracy, Teczki akt osobowych. Udostępnianie danych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 97 z 1997, art. 24,32,35 ) oraz na  wniosek organu prowadzącego, nadzorującego oraz organów kontrolujących

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
mgr Grażyna Rząd
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-20
Data publikacji:
2003-07-20
Data ostatniej zmiany:
2017-02-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-13 14:22:08, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)