Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

2003-06-30
Ikona statystyk

Budżet - 2003

Uchwała Nr  VI/51/2003
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia  26 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z  późn. zm.), art. 124 i art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. Nr 15 z 2003,  poz.148 )
Rada Miasta Tarnobrzega postanawia co następuje :

Uchwała Nr  VI/51/2003
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia  26 lutego 2003r
.


w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z  późn. zm.), art. 124 i art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. Nr 15 z 2003,  poz.148 )
Rada Miasta Tarnobrzega postanawia co następuje :

   § 1
Uchwala dochody budżetu miasta w kwocie                                                                                                              90.692.668 zł              
Wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                                                                  5.137.459 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                                             5.271.633 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr3                                                                                                                                                                                      3.983.110 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                     418.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                             52.000 zł                                      
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  - zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                                                              2.989.523 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3                 5.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zgodnie z załącznikiem Nr 3                                           80.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr 3                                                             100.000 zł
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych                                               26.961.892 zł         
  w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                             400.000  zł                                                               
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                        34.137.657 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 35.132 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                     605.656 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                     2.092.429 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                           3.001.577 zł


§  2
Uchwala wydatki budżetu miasta w kwocie                                                                                                   90.115.168  zł
W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym wydatki :
- na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z
godnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                                          5.137.459 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                                                                                                         3.983.110 zł
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat - zgodnie z załącznikiem    Nr 4                                                                                                                                            5.271.633 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                                                                                                          2.989.523 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                    418.000 zł
- na  inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  zlecone  gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                    52.000 zł      
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                       5.000 zł 
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                    80.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                                                                                                                                                                                              100.000 zł
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                          400.000 zł
- rezerwa ogólna z tego:                                                                                                                                       800.000 zł    
      - miasto Tarnobrzeg                                                                                                                                       500.000 zł
      - miasto na prawach powiatu                                                                                                                         300.000 zł
 

§ 3
1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 577.500 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości                                                                                                     10.577.500 zł
w tym: spłata
a) kredyt w BOŚ w Rzeszowie                                                                                                                                   862.000 zł
b) kredyt w BOŚ w Rzeszowie                                                                                                                                   371.000 zł
c) wykup obligacji komunalnych                                                                                                                              3.000.000 zł
d) kredyt w BGŻ S.A. O/Tarnobrzeg                                                                                                                       1.800.000 zł
e) kredyt w PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg                                                                                                                3.500.000 zł
f) pożyczka w WFOŚiGW  Rzeszów                                                                                                                       1.000.000 zł
g) pożyczka w NFOŚiGW Warszawa                                                                                                                           44.500 zł
                                                 

3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ustala się kredyt bankowy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 10                                                                                                                                 10.000.000 zł

§ 4
Uchwala wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz z budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikami Nr 4a, 4b, 4c.

§ 5
1. Uchwala plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
- przychody:                                                                                                    42.002.722 zł
  w tym: dotacje z budżetu                                                                             37.448.322 zł 
- wydatki:                                                                                                        42.002.722 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Uchwala plan przychodów i wydatków środków specjalnych :
- przychody                                                                                                         398.958 zł
- wydatki                                                                                                             399.458 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
        
§ 6
Uchwala plan przychodów i wydatków funduszy celowych :
1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- przychody                                                                                                      110.000 zł
- wydatki                                                                                                          216.355 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    
- przychody                                                                                                       100.000 zł
- wydatki                                                                                                           270.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- przychody                                                                                                     320.000 zł
- wydatki                                                                                                         598.157 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9
                                            

§ 7
Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu w wysokości 800.000 zł. tj.:
- dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty 6,67 zł x 120.000 biletów co stanowi kwotę  800.000 zł.                     
zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 8
Uchwala dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.080.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9
Uchwala dotacje podmiotowe z budżetu na realizację zadań własnych Miasta i Miasta na prawach powiatu oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :
I . z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych  w kwocie 2.127.135 zł zgodnie z załącznikiem   Nr 12a
II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.413.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 b
III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania :
- wynikające  z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            135.000 zł
- z zakresu kultury fizycznej i turystyki                                                                                                        566.000 zł
- z zakresu ochrony środowiska i przyrody                                                                                                 30.000 zł


§ 10
Uchwala plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 10.000.000 zł. określonych w § 3 ust.3 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie  10.577.500 zł określonych w § 3 ust.2 .
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2003 r. nie może przekroczyć  3.500.000 zł.
3. Upoważnia się  Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.


§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Tadeusz Zych                    


 


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Kumor
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2003-06-30
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-17 11:13:32, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)