Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

2005-02-17
Ikona statystyk

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2005

Uchwała Nr XXXII/359/2004
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2005 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d", pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), art. 109 ust.1, art.122, art.124, art.128 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu miasta w kwocie 102.826.306 zł
wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 9.042.296 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 5.747.774 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.891.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 997.700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 7.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne  zadania  zlecone  ustawami realizowane przez powiat - 64.000 zł 
 Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień - Zgodnie z załącznikiem Nr 3b - 860.005 zł
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 37.768.173 zł w tym:
   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -500.000 zł,         - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -  35.615.268 zł
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 267.850 zł
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.243.574 zł
   - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 1.380.298 zł
   - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1.068.668 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie: 108.135.918 zł
W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
- na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 9.042.296 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 5.747.774 zł,

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.891.000 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych gminy - 997.700 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 7.000 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 64.000 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3a
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego -  2.285.380 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3b
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 500.000 zł

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.309.612 zł

3. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8.014.624 zł w tym:
a)kredyt BOŚ w Rzeszowie - 6.500.000 zł,
b)kredyt w BOŚ w Rzeszowie - 371.000 zł,
c)pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów - 795.000 zł,
d)pożyczka w NFOŚiGW Warszawa - 348.624 zł
                                                             
4. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł w tym: deficyt budżetu w wysokości 5.309.612 zł ustala się kredyt bankowy.

5. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 10

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 971.000 zł z tego:
miasto - 650.000 zł,
miasto na prawach powiatu - 321.000 zł

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody: 48.313.268 zł w tym dotacje z budżetu 43.546.268 zł 
- wydatki: 48.313.268 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
- przychody - 236.880 zł
- wydatki - 233.380 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
        

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- przychody - 140.000 zł
- wydatki - 140.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

2.Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody - 175.000 zł
 - wydatki - 471.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
3.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- przychody - 390.000 zł
- wydatki - 1.186.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu w wysokości 1.000.000 zł. tj.:
-dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty 7,41 zł. x 134.953 biletów co stanowi kwotę 1.000.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 2.380.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu na realizację zadań własnych Miasta i Miasta na prawach powiatu oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:
I . z ustawy o systemie oświaty w kwocie 2.754.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12a
II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.058.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 b
III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania:
-wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 250.000 zł
-z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 566.000 zł
-z zakresu ochrony środowiska i przyrody - 30.000 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 775.400 zł.

§ 11

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł. określonych w § 2 ust.4 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie 8.014.624 zł określonych w § 2 ust.3.

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2005 r. nie może przekroczyć 3.000.000 zł.

3.Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12

Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Tadeusz Zych

 


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Tadeusz Zych - Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-02-17
Data ostatniej zmiany:
2005-02-17
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:17:23, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)