Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

Zbieranie statystyk

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

Tel. 15 822 56 96

Podstawa prawnadziałania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawnościu osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162.), rozporządzenieMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. wsprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr139, poz. 1328).

Zarządzenie nr 53/03 Prezydenta MiastaTarnobrzeg z dnia 23 maja 2003 r.

Forma prawnapodmiotu:

Powiatowesamorządowe jednostki organizacyjne. Własność samorządowa.

Organy  iosoby sprawujące w nich funkcje:

Zespołem kierujeprzewodniczący. W zespole jest zatrudniona księgowa, 2 pracowników biurowychoraz członkowie składu orzekającego (lekarze, pracownicy socjalni,psycholog i doradca zawodowy). Wszyscy pracownicy zespołu posiadają wymagane kwalifikacjeoraz certyfikaty do pracy w składzie orzekającym.

Przedmiotdziałalności i kompetencje

Powiatowy Zespółds. Orzekania wydaje:

orzeczenia o niepełnosprawności osób,które nie ukończyły 16 roku życia;

orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościosób, które ukończyły 16 rok życia;

orzeczenia o wskazaniach do ulg iuprawnień osób posiadającychorzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;

legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Do realizacjicelów określonych ustawą ustalono trzy stopnieniepełnosprawności:

znaczny

umiarkowany

lekki

Do znacznegostopnia niepełnosprawności

zalicza sięosobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albozdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnieniaról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związkuz niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanegostopnia niepełnosprawności

zalicza sięosobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albozdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej alboczęściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiegostopnia niepełnosprawności

zalicza sięosobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżeniezdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osobao podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną ifizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające siękompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środkipomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność dosamodzielnej egzystencji

oznaczanaruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bezpomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przedewszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Osoby, które nieukończyły 16 roku życia zaliczane są do osóbniepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną oprzewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej,długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą koniecznośćzapewnienia im całkowitej opieki lubpomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparciepotrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia, pozaustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazaniadotyczące:

odpowiedniego zatrudnienia,

szkolenia w tym specjalistycznego,

zatrudnienia w zakładzie aktywnościzawodowej,

uczestnictwa w terapii zajęciowej,

konieczności zaopatrzenia w przedmiotyortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiającefunkcjonowanie danej osoby,

korzystania z systemu środowiskowegowsparcia w samodzielnej egzystencji,

korzystaniaz usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

konieczności stałej lub długotrwałejopieki lub pomocy innej osoby wzwiązku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

spełniania przez osobę niepełnosprawnąprzesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawoo ruchu drogowym. 

Trybpostępowania przy orzekaniu:

Powiatowy Zespółorzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowegoalbo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Aby otrzymaćorzeczenia należy złożyć:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowopowiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanuzdrowia, wydane dla potrzebZespołu d/sOrzekania o Niepełnosprawności, przez lekarza, pod którego opieką znajduje sięosoba zainteresowana (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30dni przed złożeniem wniosku).

Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiająceustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np.: badaniadiagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów wszpitalu. Dokumentację tą przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych zazgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia takiej zgodności. Osoby ubiegające się o orzeczenie po razkolejny składają dokumentację medyczną z okresu od daty ostatniego orzekania.Brak dokumentacji medycznej (dowodów leczenia) w składanym wniosku znaczniewydłuża okres załatwiania sprawy (wezwanie do uzupełnienia, ocenadokumentacji). Złożenie niekompletnego wniosku  i nieuzupełnienie gopomimo zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, spowoduje pozostawieniewniosku bez rozpoznania.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu d/sorzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu przysługuje do WojewódzkiegoZespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, wterminie 14 dni od daty doręczenia.

Odwołanie składa się w Powiatowym  Zespole w Tarnobrzegu, któryprzekazuje je wraz  z aktami do Wojewódzkiego Zespołu d/s  Orzekaniaw Rzeszowie w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania. 

Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnianiepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływemważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osobaniepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczeniauwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

      W sytuacji gdy załączona dokumentacjamedyczna oraz badanie osoby, nie wskazują na zmianę stanu zdrowia tej osoby,skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia oniepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu, wydajelegitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia oniepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniachdo ulg i uprawnień.

Aby otrzymaćlegitymację należy złożyć:

wniosek o wydanie legitymacji

oryginał orzeczenia (dowglądu)

aktualne zdjęcie(osoby powyżej 16 roku życia)

Legitymacjewydawane są w piątki w godz. 8.00 – 15.00

                                      

                                            Renata Kostępska

                                                      Przewodnicząca

                                                      PowiatowegoZespołu

                                                      d/s Orzekania o Niepełnosprawności

                                                   w Tarnobrzegu

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Renata Kostępska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
2003-07-14
Data publikacji:
2003-07-14
Data ostatniej zmiany:
2016-04-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-25 15:33:51, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)